General Chair(s)


Yajun Ha ShanghaiTech University
Kang Wang UCLA/ShanghaiTech University

Program Chair(s)


Junrui Liang ShanghaiTech University
Xiong Wang ShanghaiTech University
Chengbin Ma Shanghai Jiao Tong University

Finance Chair(s)


Cheng Wang ShanghaiTech University
Yi Zou ShanghaiTech University

Publicity Chair(s)


Haoyu Wang ShanghaiTech University
Xinbo Zou ShanghaiTech University

Local Chair(s)


Baile Chen ShanghaiTech University
Xin Lou ShanghaiTech University

Industry Outreach Chair(s)


Pingqiang Zhou ShanghaiTech University
Xufeng Kou ShanghaiTech University


Organization Staff(s)


Yu Zhou ShanghaiTech University
Ying Xue ShanghaiTech University
Jiang Wang ShanghaiTech University


Web Chair(s)


Peilin Cao ShanghaiTech University